...

Bankovníctvo a financie

Preklady z oblasti finančníctva vyžadujú podrobné a presné znalosti terminológie používanej v tomto odbore. Vďaka skutočnosti, že súčasťou nášho tímu sú aj odborníci na financie,  spoločnosť LINGUITY dokáže zabezpečiť tie najkvalitnejšie prekladateľské a tlmočnícke služby aj v odbore bankovníctva, investovania a poisťovníctva. Odborná znalosť profesionálov, ktorí rozumejú komplexným finančným dokumentom, je pritom neodmysliteľná.

Naši prekladatelia špecializujúci sa na oblasť financií vnímajú rozdiely v jednotlivých krajinách týkajúce sa osobitného formátovania, číslovania a iných náležitostí finančných dokumentov.

Dokážeme pre vás zostaviť tím na podporu významných projektov, ktoré vyžadujú rýchle spracovanie. Naši projektoví manažéri pravidelne absolvujú školenia a majú skúsenosti s plánovaním projektov, ako aj s kontrolou kvality.

Preklad finančných dokumentov

Máme bohaté skúsenosti s prekladom rôznych typov finančných dokumentov, ako napríklad:

Podnikateľské plány

Finančné výkazy

(napr. súvahy, výkazy ziskov a strát a pod.)

Správy audítorov

Daňové správy

Dokumenty týkajúce sa poisťovníctva

Výročné správy

Správy o kontrole cenných papierov

Dokumenty určené pre regulátorov trhu

Fondy

Daňové priznania

Prehľady o peňažných tokoch

Finančné prospekty

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.