...

Technické preklady

Technické preklady realizujeme v zmysle STN EN ISO 17100. Naši odborní prekladatelia sú kvalifikovaní v širokom spektre priemyselných odborov, napríklad strojárenský, stavebný, automobilový, letecký, farmaceutický, elektronický priemysel a mnohé iné. Títo jazykoví špecialisti prekladajú texty výlučne do svojho materinského jazyka. Kvalitu prekladov garantujeme vďaka starostlivému nastaveniu procesov a výberu prekladateľov, ktorí majú nielen adekvátne jazykové vzdelanie a skúsenosti, ale aj znalosti v konkrétnom technickom odbore.

Druhy technických prekladov:

Technické katalógy

Projektová stavebná dokumentácia

Servisné príručky

Katalógy produktov

Servisné správy

Technické normy

Dokumentácia k strojovým zariadeniam

Patenty a patentové prihlášky

Preklady vedecko-technickej literatúry

Všetky typy technických prekladov vyžadujú od prekladateľa nielen dlhoročnú prekladateľskú prax, znalosť odbornej terminológie, platných noriem v danom odbore, ale aj úzku spoluprácu s odborným konzultantom klienta.

Naším cieľom je, aby výsledný preklad spĺňal všetky požadované kritériá na odbornosť s prihliadnutím na zaužívanú terminológiu. Pre stálych klientov preto archivujeme terminologické databanky a prekladateľské pamäte, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť vysokú kvalitu prekladov a súčasne úsporu vašich nákladov. Každému klientovi je pridelený konkrétny projektový manažér, ktorý zabezpečuje plynulú komunikáciu, ako aj kontinuitu pri plnení jeho požiadaviek.

Spoločnosť LINGUITY má snahu budovať so svojimi klientmi úzku a dlhodobú partnerskú spoluprácu, ktorá je jedným z predpokladov na kontinuálne zvyšovanie kvality spracovania textov a zároveň najlepším predpokladom spokojnosti klienta.

Osobné údaje sú cenné informácie, ktoré dôkladne strážime. Interné predpisy spoločnosti LINGUITY dôsledne prispôsobujeme požiadavkám GDPR.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.