...

Lokalizácia e-vzdelávania

Prekladať, lokalizovať, vzdelávať

Počet spoločností a vzdelávacích inštitúcií, ktoré prechádzajú z prezenčného na elektronické vzdelávanie rastie závratnou rýchlosťou. Tento nárast si nevyhnutne vyžaduje, aby boli vyučujúci schopní vytvárať interaktívny a efektívny učebný materiál, ktorý dokáže nahradiť osobný kontakt. Na to potrebujú vytvoriť online vzdelávacie materiály pre zamestnancov z rôznych častí sveta. Technický pokrok tiež vyžaduje, aby vzdelávací obsah spĺňal vysoké štandardy, bol pútavý, vecný a zaujímavý pre príjemcu.

V spoločnosti LINGUITY robíme viac ako len preklady a lokalizácie. Cieľom je zabezpečiť, aby váš učebný materiál splnil svoj účel. Pochopením vášho kurzu, preferovaného média a cieľového publika vieme zabezpečiť, aby si aj text v cieľovom jazyku zachoval svoj učebný potenciál. Bez ohľadu na jazykovú kombináciu.

Lokalizácia obsahu e-vzdelávania

pozostáva nielen z jeho prekladu do iného jazyka, ale aj z prispôsobenia príjemcovi z odlišnej kultúry. Mala by preto rešpektovať základné prvky, ako je premena merných jednotiek, prevod na miestne meny alebo formát dátumu.

• formáty XML
• audio prepisy
• video texty
• preklady webových stránok
• hlasové nahrávky


Či už potrebujete moduly školenia v nemčine, španielčine, čínštine, alebo prepisy audiovizuálnych súborov v japončine a ruštine, náš tím vám s tým vie pomôcť. Profesionálne preložený text, ktorý je konzistentný a korektný v danej kultúre sa postará o efektívnejšie vzdelávanie prostredníctvom kurzov a školení a zabezpečí, že všetci príjemcovia sa budú kolektívne učiť.

Lokalizácia pred nahrávaním

Lokalizácia obsahu a scenára kurzu, odoslanie na revíziu a schválenie pred vyhotovením nahrávky.

Nahrávanie

Revízia výslovnosti a vyhotovenie profesionálnej hlasovej nahrávky kurzu.

Synchronizácia

Synchronizácia všetkých vizuálnych procesov na obrazovke s hlasovou nahrávkou v cieľovom jazyku.

Odovzdanie

Odovzdanie kurzu na schválenie.

Schválenie

Schválenie lokalizovaného kurzu, vrátane preverení poznatkov, vyhodnotení a kvízov.

Záverečná publikácia

Zverejnenie výsledného kurzu v súlade so špecifickými požiadavkami klienta.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.