...

Právne preklady

Poskytujeme právne preklady a tlmočenie realizované výlučne odborníkmi z oblasti práva. Náš starostlivo vybraný tím odborníkov sa orientuje v štruktúre právnych noriem nielen v rámci Európy, ale aj mimo nej. Vďaka tomu, že rozumieme odbornej právnickej terminológii, budú vaše texty presné a kvalitné. Zabezpečíme pre vás tak neúradné, ako aj úradne overené preklady.
Preklad právnych textov vyhotovujeme v súlade s platnou normou ISO 17100. Preklady doručíme včas, za dohodnutú cenu a v súlade s príslušnými požiadavkami.

Preklad právnych dokumentov

Máme bohaté skúsenosti s prekladom rôznych typov právnych dokumentov, ako napríklad:

Obchodné zmluvy

Dokumentáciu do verejných súťaží

Znalecké posudky

Patentové prihlášky

Návrhy zákonov

Dokumenty o ochrane osobných údajov (GDPR)

Pracovné zmluvy a dohody

Licenčné zmluvy

Kontrakty

Zmluvnú dokumentáciu

Právne analýzy

Súdne rozhodnutia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.