...

Preklady a lokalizácia

Nezáleží na tom, či pracujete v oblasti automobilového priemyslu, IT, stavebníctva, medicíny, leteckého priemyslu, financií alebo inžinierstva, naši jazykoví špecialisti vám pomôžu komunikovať v akomkoľvek jazyku. Ponúkame špičkovú kvalitu prekladov z rôznych oblastí priemyslu – promptne a komplexne reagujeme na požiadavky klientov.

Lokalizácia neznamená len „suchý“ preklad textov – súčasťou prekladu je aj adaptácia do cieľového jazyka, ktorá odráža všetky lokálne špecifiká danej krajiny, platné štandardy a právne či kultúrne normy. Úspešná lokalizácia sa vyznačuje tým, že čitateľ si nevšimne, že texty boli pôvodne určené na iný trh. Lokalizovaný text nesmie pôsobiť len ako preklad originálu, ale naopak, jeho čitateľ musí nadobudnúť dojem, že ide o pôvodnú verziu, v ktorej sa dokáže prirodzene a ľahko orientovať.

Zabezpečíme vám presne také jazykové služby, aké práve potrebujete, vrátane lokalizácie softvérov, webových stránok či aplikácií, marketingových textov, prekladov z oblasti podnikania a finančníctva, prepisov zvukových a audiovizuálnych nahrávok, klasických titulkov, ako aj dabingu. Čokoľvek potrebujete, sme tu vždy pre vás aj s našimi jazykovými expertmi, ktorí sú vždy pripravení pracovať na projektoch vo vašom odbore.

Špičková kvalita prekladov z rôznych odvetví

Automobilový priemysel

IT a telekomunikácie

Elektronický obchod a marketing

Medicína a farmácia

Maloobchod a spotrebný tovar

Stavebníctvo a architektúra

Letecký priemysel a obrana

Bankovníctvo a financie

Revízia

Korektor preskúma, či je preklad vhodný na stanovený účel. Táto práca zahŕňa, podľa požiadaviek projektu, porovnanie východiskového a cieľového textu z hľadiska terminologickej konzistencie, registra a štýlu. Korektor má potrebnú spôsobilosť vo východiskovom a cieľovom jazyku.

Jazyková korektúra

Jazyková korektúra slúži na minimalizovanie drobných nedostatkov a chýb v cieľovom texte. Tento typ korektúry je nevyhnutný v prípade, že daný text je určený na publikovanie alebo verejnú prezentáciu. Pri realizovaní jazykovej korektúry (redakčnej úpravy) sa preklad skontroluje z hľadiska gramatiky, pravopisu, typografie, štylistiky, zrozumiteľnosti, úplnosti, dodržania grafickej úpravy východiskového textu a celkovej kvality textu.

Predtlačová korektúra

Predtlačová korektúra priamo nadväzuje na jazykovú korektúru. Je zameraná na obdobné oblasti ako jazyková korektúra, avšak pracuje s textom, ktorý už prešiel zalomením a má finálnu grafickú podobu. V tejto etape je možné skontrolovať aj ďalšie potenciálne problematické oblasti, ktoré neboli zrejmé v rámci jazykovej korektúry pred zalomením. Väčšinou sa zavádza formou poznámok priamo do zalomeného dokumentu vo formáte pdf.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.