...

Úradne overené preklady

Zverte úradné preklady našim spoľahlivým odborníkom

Úradné preklady akýchkoľvek dokumentov, zmlúv, osvedčení či potvrdení vyhotovujeme vo všetkých európskych a svetových jazykoch a ich kombináciách v termíne do troch pracovných dní, do 48 hodín, do 24 hodín, prípadne obratom. Pri väčšom rozsahu textov alebo neobvyklej jazykovej kombinácii sa môže doba vyhotovenia príslušne predĺžiť.

Predmetom úradných prekladov sú napríklad:

Kontrakty

Zmluvy

Stanovy spoločností

Výročné správy

Doklady totožnosti

Záznamy zo zasadnutí dozorných rád

Rodné listy

Sobášne listy

Osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti

Školské vysvedčenia

Diplomy

Pracovné povolenia

Podkladom pre úradne overený preklad je originálny dokument alebo jeho notársky overená kópia. Preklad je neoddeliteľne zviazaný so zdrojovým textom a s prekladateľskou doložkou (vyhlásenie prekladateľa s podpisom a okrúhlou pečiatkou). V prípade, že originál dokumentu si potrebujete zachovať aj pre budúcnosť, zabezpečíme vám notársky overenú kópiu.

Úradne overený preklad, preklad so súdnym overením, overený preklad a preklad s pečiatkou sú rôzne pomenovania pre ten istý typ prekladu, ktorý je vyhotovený úradným prekladateľom registrovaným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a zapísaným do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súlade s vyhláškou č. 491/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Úradné preklady vykonávajú výlučne úradní prekladatelia.

Nezáleží na tom,
aký má váš projekt rozsah – my si s ním poradíme.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.