...

Stavebníctvo a architektúra

Prekladatelia špecializujúci sa na odbor stavebníctva

Naši prekladatelia majú technické vzdelanie, pracovné skúsenosti a absolvujú pravidelné školenia. Preklad je viac než len preloženie jednotlivých slov, jeho neoddeliteľnou súčasťou musí byť predovšetkým pochopenie presného obsahu zdrojového textu a účelu, na ktorý má slúžiť.

Profesionálny preklad

Spoločnosť LINGUITY zamestnáva profesionálnych prekladateľov, ktorí sa špecializujú na preklady dokumentov súvisiacich s rôznymi odbormi stavebníctva. Pri prekladoch z oblasti stavebníctva je nevyhnutné, aby prekladateľ ovládal vynikajúco nielen jazyk, ale bol aj odborníkom v tejto oblasti.

Technické odborné materiály

• návody
• manuály
• schémy
• certifikáty

Právne dokumenty

• pracovné zmluvy
• obchodné zmluvy
• cenové ponuky
• právne normy

Marketingové materiály

• katalógy
• prezentácie
• štúdie
• digitálny marketing

Úradné dokumenty

• patenty
• smernice
• podklady do tendrov
• povolenia a potvrdenia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.