...

Elektronický obchod a marketing

Hoci taktiež pozostáva z prekladu z jedného jazyka do druhého, jeho dôležitou súčasťou je aj formulovanie zaujímavého a presvedčivého obsahu, ktorý zaujme miestne publikum. Prekladateľ tiež musí tvoriť text tak, aby oslovil a presvedčil miestneho adresáta. Na rozdiel od všeobecného alebo technického prekladu musia byť prekladatelia marketingových textov v prvom rade dobrými štylistami. Marketingový preklad môže zahŕňať aj transkreáciu, kde prekladateľ a autor spoločne vytvoria skutočne účinný obsah.

V spoločnosti LINGUITY máme bohaté skúsenosti s prekladom pestrej palety textov, ako sú brožúry, bulletiny, reklamné kampane a mnohé iné.

Naši prekladatelia marketingových textov majú za sebou prácu v reklamných agentúrach a marketingových oddeleniach. Dokážu pre vás vytvoriť taký obsah textu, ktorý nielen propaguje značku, ale svojou silou zákazníka zaujme a získa.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.