...

Prečo je revízia a korektúra dôležitá?

Kvalita je veľmi subjektívny pojem a posudzovanie kvality prekladu je tiež vždy subjektívne. Je preto veľmi ťažké definovať kvalitný preklad. Každý môže za kvalitné považovať niečo iné. Jedným zo spôsobov ako však možno zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu výsledného produktu je kontrola prekladov. Nie nadarmo sa hovorí, že preklad by mali vidieť minimálne štyri oči. Preklad by mala preložiť jedna osoba a skontrolovať by ho mal niekto ďalší. Aj ten najskúsenejší prekladateľ môže pri svojej práci stratiť od textu odstup a nevšimnúť si nedostatky vo svojom preklade. Proces prekladu sa ideálne skladá až z troch krokov: preklad, revízia a korektúra.

Revízia, niekedy zvaná aj redakcia, je kontrola textu založená na porovnávaní zdrojového textu s cieľovým textom. Počas revízie sa kontroluje správnosť použitej terminológie, gramatika, štýl, prirodzenosť a adekvátnosť prekladu. Zároveň sa kontroluje, či bolo preložené všetko a nič nebolo pri preklade vynechané. Preložený text by mal rodenému hovoriacemu znieť tak, ako keby bol pôvodne napísaný v jeho jazyku.

Na rozdiel od revízie korektúra nijak nezahŕňa čítanie zdrojového textu. Korektor číta a kontroluje výhradne cieľový text. Korektor preto nemusí byť prekladateľom – najdôležitejšie je, aby dokonale ovládal cieľový jazyk, ideálne na úrovni rodeného hovoriaceho. Jeho úlohou je opravovať primárne gramatiku a štylistiku, ale aj formálne chyby. Zároveň kontroluje zmeny, ktoré do textu zaviedol revízor. Takáto korektúra prekladu funguje podobne ako korektúra originálneho textu, ktorá sa bežne vykonáva.

Keďže sa v bežnej praxi stále viac a viac využíva strojový preklad, treba spomenúť aj posteditáciu a preeditáciu. Preeditácia (angl. pre-editing) je proces, pri ktorom človek kontroluje zdrojový text a pripravuje ho na strojový preklad. Odborník, ktorý vykonáva preeditáciu, musí poznať fungovanie strojového prekladača, na základe toho zanalyzovať zdrojový text a predvídať potenciálne chyby, ktoré by strojovým prekladom mohli vzniknúť. Kvalitná preeditácia redukuje množstvo nedostatkov, ktoré sa musia opraviť po strojovom preklade, čiže počas posteditácie. Posteditácia (angl. post-editing) je proces, pri ktorom prekladateľ reviduje preklad vykonaný strojovým prekladačom. Podobne ako pri bežnej revízii, aj tu musí byť tento revízor odborníkom vo svojom odbore.

Zdieľať článok

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.