...

Ako zmenila pandémia prekladateľské a tlmočnícke služby?

Už viac ako rok je svet ovplyvnený vírusom, ktorý do našich životov vniesol neistotu. Tento vírus nekompromisne ovplyvnil všetky profesie. Spoločnosti sa museli vo veľkom adaptovať na prácu z domu, aby prekonali komplikácie, ktorým čelili, čo prinieslo množstvo nevýhod, no zároveň aj výhod. Čo to však znamená pre prekladateľov?

Pre prekladateľov nie je práca z domu ničím novým. Prekladatelia sú bežne v kontakte s firmami, agentúrami a inými subjektmi z pohodlia svojho domova, preto bolo pre nich jednoduchšie adaptovať sa na nový spôsob vykonávania ich povolania. Avšak hlavne staršia generácia má veľké problémy s používaním online platforiem, ako napríklad Zoom alebo Microsoft Teams. Preto sa niektorí prekladatelia rozhodli zúčastniť rôznych školení v oblasti výpočtovej techniky, aby mohli pokračovať vo vykonávaní svojej práce rovnako efektívne ako doteraz, a tým sa vyhnúť takmer neodvratnému poklesu v príjme.

Vzdialené tlmočenie a účasť na online stretnutiach môžu z dlhodobého hľadiska viesť k vyššiemu dopytu po tlmočníckych službách, pretože majú väčší dosah, pre malé organizácie sú výhodnejšie a jednoduchšie na realizáciu. Niet pochýb, že online tlmočenie udalostí, konferencií, seminárov a tlačových porád je cestou k budúcemu úspechu. Našťastie sú už dostupné nástroje na uľahčenie tejto zmeny.

Základnou funkciou prekladu je jednoznačne komunikácia. Rýchlo sa šíriaca pandémia spôsobila, že urýchlené šírenie informácií o víruse sa stalo hlavnou prioritou. Vznikli rozličné formy spolupráce na protikovidových prekladoch ako nezameniteľný spôsob publikovania noviniek a vedomostí o chorobe. Čínski prekladatelia v spolupráci s pandemickými profesionálmi prekladali dôležité materiály o pandémii do cudzích jazykov s najväčším dosahom v čo najkratšom čase a publikovali ich do celého sveta. Sprístupňovali vedomosti Číny o chorobe a pripomínali iným krajinám, aby zaviedli preventívne opatrenia.

Tieto informácie museli byť prekladané čo najrýchlejšie, aby im konkrétni ľudia porozumeli a následne podali iným. Našou najlepšou šancou na kontrolu pandémie covidu-19 na celom svete je učenie sa zo skúseností tých krajín, ktoré sú v tomto boji úspešné a udržiavajú nízky počet nových prírastkov. Efektívne preklady informácií sú cestou k víťazstvu.

Prekladať novú terminológiu nie je také jednoduché, ako sa môže zdať, pretože ak vznikne slovo v jednom jazyku, musí vzniknúť aj v ostatných jazykoch, tak aby zodpovedalo slovnej zásobe a kultúre daného jazyka. Niektoré slová môžu byť globálne akceptovateľné, ale skôr je nezvyčajné, ak je dané slovo kultúrne aj lingvisticky vhodné na použitie vo všetkých jazykoch. Príkladom môže byť anglické slovné spojenie social distancing, ktoré vzniklo počas pandémie a každá kultúra ho prekladá inak. Kým v angličtine zostáva toto slovné spojenie podmetom, v slovenčine používame spojenie prísudku a predmetu: dodržujte rozstupy.
Počas pandémie vznikol nový lexikón covidu-19 so 150 termínmi v 18 jazykoch, ktorý je voľne dostupný na stiahnutie. Nie všetky slová sa však dajú preložiť jednoducho. Spoločnosti majú často problém komunikovať nové koncepty spojené s koronavírusom. Preto musia byť nové preklady opisujúce konkrétne termíny a frázy vhodné a používané konzistentne v rámci celého dokumentu.

Našťastie celý proces veľmi uľahčuje spolupráca medzi prekladateľmi a modernou technikou. Po prvé, pokročilé technológie uľahčujú preklady, učenie a vzdialené tlmočenie a udržiavajú bežný výkon v čase, keď musí byť chránené prekladateľovo alebo študentovo zdravie. Po druhé, strojové preklady pomohli k rýchlemu prenosu informácií v časoch najväčších kríz, k propagovaniu a rozširovaniu povedomia o symptómoch, prevencii a liečbe. Po tretie, multimodálne preklady (preklady nielen slov, ale aj piktogramov, zvukov a videí) zohrali v komunikácii počas pandémie dôležitú úlohu. V krízovej komunikácii sú správy oveľa efektívnejšie, ak spĺňajú potreby a hodnoty prijímateľa, ako aj jeho zázemie, kultúru a zážitok. Takže v takejto kríze musia preklady zvážiť rozličné potreby publika, hlavne toho s nižším alebo nedokončeným vzdelaním, jazykové menšinové skupiny a sluchovo znevýhodnených ľudí. Týmto spôsobom dokážu multimodálne preklady efektívne uspokojiť rozličné skupiny dodaním preložených informácií cez slová, obrázky, zvukové stopy, videá a iné dostupné zdroje.

Zdieľať článok

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.